อยากใช้บาร์โค้ด ต้องทำยังไร

อยากใช้บาร์โค้ด ต้องทำยังไร
ผู้ที่ควรสมัครเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล

 1. ผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นเลิศทางการค้า
 2. ผู้ค้าส่ง,ผู้จัดจำหน่าย,ผู้ค้าปลีก ที่ต้องการนำบาร์โค้ดระบบมาตรฐาน EAN/UCC
  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เพื่อเปิดช่องทางในการจำหน่ายสินค้า
 4. ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับบาร์โค้ด
 5. โรงพิมพ์

กลับด้านบน

การให้บริการ และสิ่งที่สมาชิกจะได้รับ

 1. ได้รับการอนุมัติเลขหมายประจำตัวบริษัท โดยสมาชิกจะเป็นผู้กำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้าให้กับสินค้าแต่ละชนิด
 2. คู่มือการใช้บาร์โค้ด พร้อมตัวอย่างการใช้สีและขนาดที่ถูกต้องของ บาร์โค้ดจำนวน 1 ชุด
 3. การอบรมเทคนิคการใช้บาร์โค้ด (ทุกวันศุกร์)
 4. การอบรม EAN/UCC 128 และ EDI (ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน)
 5. เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
 6. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ
 7. ใช้บริการศูนย์การตรวจสอบบาร์โค้ดของสถาบันฯ
 8. ใช้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันฯ
 9. ร่วมออกคูหาในงานต่างๆที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
 10. วารสาร EAN Thailand ปีละ 4 ฉบับ
 11. ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน EAN/UCC จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ

กลับด้านบน

อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี

รายได้ต่อปี / ทุนจดทะเบียนค่าลงทะเบียนแรกเข้าค่าสมาชิกรายปีจำนวนรายการสินค้า
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาทยกเว้น1,500ไม่เกิน 9 เลขหมาย
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาทยกเว้น3,000ไม่เกิน 99 เลขหมาย
มากกว่า 1 - 50 ล้านบาท7,0008,0009999 เลขหมาย
ระหว่าง 50 - 100 ล้านบาท7,00010,0009999 เลขหมาย
มากกว่า 100 ล้านบาท7,00012,0009999 เลขหมาย

หมายเหตุ : กรณีเป็นนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ให้ดูที่ทุนจดทะเบียน

กลับด้านบน

วิธีคิดอัตราค่าสมาชิกระบบรายปี

ประเภท ก ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนแรก)

ลำดับที่อัตราค่าสมาชิกค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ประเภท ก ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนแรก)
1.ประเภท 1,500 บาท1,5001,3751,2501,1251,000875
2.ประเภท 3,000 บาท3,0002,7502,5002,2502,0001,750
3.ประเภท 8,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า

8,000
15,000

7,340
14,340
6,670
13,670
6,000
13,000
5,340
12,340
4,670
11,670
4.ประเภท 10,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า
10,000
17,000
9,170
16,170
9,340
15,340
7,500
14,500
6,670
13,670
5,840
12,840
5.ประเภท 12,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า
12,000
19,000
11,000
18,000
10,000
17,000
9,000
16,000
8,000
15,000
7,000
14,000

ประเภท ข ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนหลัง )

ลำดับ
ที่
อัตรา ค่าสมาชิกค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ประเภท ก ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนหลัง)
1.ประเภท
1,500 บาท
2.ประเภท 
3,000 บาท
3.ประเภท
8,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า
4.ประเภท 
10,000 บาท 
รวมค่าแรกเข้า
5.ประเภท 
12,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า

หมายเหตุ : อัตราค่าสมาชิกประเภท 3,4 และ 5 ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนแรกเข้า จำนวนเงิน 7,000 บาท

กลับด้านบน

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสถาบันฯ

บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ร้านค้า

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งคณะบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์(กรณีเป็นคณะบุคคล)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. สำเนา ภงด. 90,91,94,ฯลฯ(เพื่อแสดงรายได้)
 6. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์(กรณีเป็นร้านค้า)
 7. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ

กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี/กลุ่มชุมชนฯลฯ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของประธานกลุ่ม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 3. รายงานการประชุมจัดตั้งกลุ่มฯลฯ
 4. เอกสารการเสียภาษีกลุ่ม(ถ้ามี)
 5. สำเนาบัญชีแสดงรายได้ของกลุ่ม
 6. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน หรือ ใบทะเบียนการค้า
 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20,01,09)
 4. สำเนางบกำไร-ขาดทุน
 5. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ

สหกรณ์/สหกรณ์การค้า/สมาคม/มูลนิธิ

 1. เอกสารการขึ้นทะเบียนสหกรณ์/สหกรณ์การค้า/สมาคม/มูลนิธิ
 2. สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของประธาน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 5. เอกสารการเสียภาษี(กรณีได้รับการยกเว้นแสดงเอกสารการได้รับยกเว้น)
 6. สำเนาบัญชีแสดงรายได้(รายรับ)
 7. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ

หมายเหตุ

 • กรุณาเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยผู้มีอำนาจลงนามของเจ้าของกิจการ
 • กรณีมอบอำนาจทำการแทน เพิ่มเอกสารดังนี้
  - หนังสือมอบอำนาจ
  - สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้มอบอำนาจ
  - สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

วิธีการชำระเงินค่าสมาชิก

 1. เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สถาบันฯ)"
 2. ชำระพร้อมยื่นเอกสารการสมัครที่เคาน์เตอร์ หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
***หลังจากยื่นเอกสารการสมัครและชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการในการอนุมัติเลขหมาย
***

กลับด้านบน
Visitors: 935,909