Honeywell MS 9540

เครื่้องอ่านบาร์โค้ด Honeywell MS9540 

เครื่้องอ่านบาร์โค้ด Honeywell MS9540 Voyager มี CodeGate ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Metrologic CodeGate เป็นระบบสแกนที่ใช้งานได้ง่ายซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานการสแกนทั้งหมดรวมถึงเมนูสแกน Point-of-Sale, การประมวลผลเอกสารและสินค้าคงคลัง

Visitors: 877,759